Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


ZO GW_1_2024


Otwórz obrazek.

 

 

 

Załącznik 2

formularz oferty

 

  1. DANE OFERENTA:

 

Nazwa oferenta

 

Adres siedziby

 

NIP

 

Osoba do kontaktu

 

Nr telefonu

 

 

  1. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście

KONSERWACJA FRAGMENTU OŁTARZA GŁÓWNEGO Z KOŚCIOŁA W PRZYPUŚCIE

Cena netto zamówienia

 

Cena brutto zamówienia

 

Oferowany okres gwarancji

 

Termin związania ofertą

30 dni

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

………………………………….

                 Data oferty

                                                                                                                                          ………………………………..                                                   podpis i pieczątka wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

Wykaz usług

Zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez konserwację barokowego ołtarza głównego w kościele pw. śś. Stanisława bpa i Marii Magdaleny w Przypuście

KONSERWACJA FRAGMENTU OŁTARZA GŁÓWNEGO Z KOŚCIOŁA W PRZYPUŚCIE

 

 

 

 

 

…………………………………..…..                                                                                           …………………………

       Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                    miejscowość i data

 

 

WYKAZ USŁUGI

 

 

Ja/my niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa firmy, dokładny adres Wykonawcy

 

Oświadczam, że zrealizowałem/am w okresie 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następującą usługę :

 

Lp.

Wartość wykonanej usługi

Przedmiot wykonanej usługi

Termin realizacji usług

Podmiot na rzecz którego usługa była wykonana

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            …………………………………………………

(podpis wykonawcy)   


PowrótBaner