Klasztor i kościół OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P.


Ogłoszenie


Dokonano wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „KONSERWACJA FRAGMENTU OŁTARZA GŁÓNEGO Z KOŚCIOŁA W PRZYPUŚCIE”.

Wybrano ofertę Firmy: KONSERWACJA ZABYTKÓW ANTICON TINA GRZYB, która spełnia warunki zawarte w zapytanie ofertowym.


PowrótBaner